Towarzystwo GEST

Certyfikacja kompetencji PJM

W ramach naszych działań statutowych przeprowadzamy certyfikację mającą na celu ocenę biegłości w PJM od poziomu A1 do C2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 15 poz. 133),
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (art. 3 pkt 1),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

Osoby deklarujące znajomość PJM na określonym poziomie.

Oferta skierowana jest do firm planujących zatrudnić osoby posługujące się PJM oraz tłumaczy PJM. W ramach certyfikacji weryfikujemy kompetencje językowe, aby zapewnić najlepszy poziom komunikacji z pracownikami Głuchymi i słabosłyszącymi posługującymi się PJM. Sprawdzenie kompetencji językowych PJM jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości usług, skutecznej komunikacji międzykulturowej oraz budowania profesjonalnego wizerunku firmy.

Proces realizacji usługi 

Zgłoszenie

Złożenie formalnego wniosku, w którym deklaruje się chęć przystąpienia do procesu certyfikacji.

Organizacja egzaminu

Zwołanie komisji egzaminacyjnej oraz ustalenie terminu najbliższego egzaminu na określonym poziomie.

Egzamin

Przeprowadzenie egzaminu, który ocenia biegłość w PJM na określonych poziomach, znajomość kodeksu etycznego tłumacza PJM oraz wiedzę na temat kultury, praw i historii Głuchych.

Ocena

Komisja egzaminacyjna ocenia wyniki. Od oceny komisji przysługuje prawo do odwołania.

Wydanie certyfikatu

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wydajemy certyfikat potwierdzający odpowiednie kwalifikacje w PJM. W przypadku niezdania egzaminu, istnieje możliwość do ponownego przystąpienia po określonym czasie.

Utrzymanie certyfikatu

Posiadacze certyfikatu są zobowiązani do regularnego doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy. Obejmuje to między innymi udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach tematycznych z zakresu PJM itp.

Standardy współpracy

Innowacyjność

Wiarygodność

Praca z pasją

Profesjonalizm

Inkluzywność

Dostępność

Skip to content